Menu
›› główna
›› samochody i ceny
›› regulamin
›› rezerwacja on-line
›› płatności on-line
›› kontakt

Gratis

bagażniki dachowe
bagażniki dachowe

więcej >>


Automaty
duży wybór samochodów z automatyczną skrzynią biegów

Logowanie partnera
login:
hasło:


Obsługa płatnościWitamy na naszych stronach - wypożyczalnia samochodów

I. Wynajem pojazdu

§1.
Wypożyczającym jest: ABC PARTNER Grzegorz Kobos z siedziba w Kielcach, ul. Brzechowska 3, 25-210 Kielce, NIP: 657-119-37-74, Regon: 290689525 zwanym w dalszej części regulaminu "Wypożyczającym".

§2.
Najemcą lub osobą upoważnioną przez wynajmującą Firmę może być wyłącznie osoba, która ukończyła 25 lat, posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, ma zdolność do czynności prawnych i osiąga stałe dochody na podstawie umowy o pracę lub z prywatnej działalności gospodarczej.


§3.
Wraz z pojazdem Najemca otrzymuje:
a) regulamin najmu samochodu,
b) dowód rejestracyjny z polisą ubezpieczeniową,
c) jeden kpl. kluczy.

§4.
Użyczony pojazd jest sprawny technicznie i nieuszkodzony.

§5.
Odbiór pojazdu odbywa się w miejscu i terminie ustalonym w umowie użyczenia samochodu.

§6.
Pojazd może być użytkowany wyłącznie przez osobę wymienioną w umowie użyczenia samochodu tylko w okresie zaznaczonym w umowie. Przedłużenie umowy musi nastąpić min. 24h przed datą wygaśnięcia umowy.

§7.
Wszelkie uwagi i reklamacje Najemca winien zgłaszać w chwili otrzymania pojazdu . PóĄniejsze uwagi nie będą uwzględniane.

§8.
Naruszenie przez Najemcę któregokolwiek z punktów regulaminu daje prawo Użyczającemu do natychmiastowego wypowiedzenia umowy.

§9.
Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z regulaminem użyczenia samochodu i umową użyczenia samochodu podlegają rozpatrzeniu wyłącznie przez właściwy Sąd w Kielcach.

§10.
Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na automatyczne przetwarzanie jego danych osobowych przekazanych do Wypożyczalni samochodów ABC PARTNER i zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 (Dz.U. Nr 133 poz.:883) w celach marketingowych. NAJEMCA oświadcza, że został poinformowany o braku ustawowego obowiązku podania danych osobowych oraz o prawie wglądu do swoich danych osobowych.

II. Opłaty

§1.
Najemca pokrywa wszelkie opłaty wynikające z umowy użyczenia samochodu. O ile nie uzgodniono inaczej, płatności dokonuje się gotówką w momencie użyczenia.

§2.
Limit przebiegu dziennego wynosi 200 km w ciągu doby. Za każdy następny kilometr użyczający pobierze opłatę 0.20 zł .

§3.
Wypożyczający Abcparner.eu udostępnia możliwość płatności za wynajem pojazdu korzystając z systemu płatności elektonicznych DotPay. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay


III. Warunki użytkowania pojazdu

§1.
Najemca zobowiązany jest dbać o pojazd i jego wyposażenie.

§2.
Pojazd powinien być parkowany w miejscach strzeżonych (opłaty parkingowe pokrywa Najemca) .

§3.
Nie wolno w pojeĄdzie pozostawiać kluczyków i dokumentów samochodu.

§4.
Przy każdym opuszczeniu pojazdu przez Najemcę pojazd musi być zamykany, blokady i zabezpieczenia pojazdu powinny być włączone.

§5.
Najemca ma obowiązek zgłaszać pojazd przed okresową obsługą techniczną, przy stanie licznika określonym w instrukcji obsługi .

§6.
Wynajęty pojazd nie może być używany do przewozu rzeczy mogących trwale uszkodzić pojazd lub przekraczających jego nośność lub gabaryty, w wyścigach lub zawodach sportowych, wbrew przepisom celnym i prawie o ruchu drogowym oraz innym przepisom w kraju po którym porusza się Najemca, do holowania innych pojazdów i przyczep.

§7.
Zabrania się Najemcy wyjazdu pojazdem za granice Polski bez pisemnej zgody Użyczającego .


IV. Zwrot pojazdu

§1.
Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu w takim samym stanie w jakim go odbierał do dnia i godziny określonej w umowie użyczenia, w przypadku opóĄnienia w oddaniu samochodu za każdy następny dzień zapłacić podwojoną stawkę dzienną .

§2.
W przypadku opóĄnienia w oddaniu pojazdu Użyczający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia na Policję kradzieży pojazdu .


V. Ubezpieczenie

§1.
Wynajęty pojazd jest ubezpieczony w pełnym zakresie zgodnie z ogólnymi warunkami Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Za wszelkie szkody i straty powstałe podczas użytkowania samochodu przez Najemcę będącego pod wpływem alkoholu lub innego zakazanego przez przepisy prawa o ruchu drogowym środka, pełną odpowiedzialność, w tym materialną, ponosi Najemca .


VI. Uszkodzenia, wypadki, kradzieże

§1.
W przypadku:
a)uszkodzenia pojazdu uniemożliwiającego jego samodzielne poruszanie się,
b)uczestnictwa pojazdu w wypadku drogowym,
c)kradzieży pojazdu
Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu i natychmiastowego powiadomienia Użyczającego o zaistniałym fakcie bez podejmowania własnoręcznych działań. Użyczający nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i moralne Najemcy powstałe na skutek zatrzymania lub kradzieży pojazdu.

§2.
Dokumenty pojazdu i kluczyki Najemca zobowiązany jest przekazać w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od chwili zdarzenia Wynajmującemu .

§3.
Najemca zobowiązany jest również do złożenia pisemnego oświadczenia, co do okoliczności zdarzenia , wymaganego przez Policję lub Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

§4.
Najemca jest zobowiązany wyrównać Użyczającemu stratę jaką poniósł przez zawinione działania Najemcy w tym dla przykładu różnicę pomiędzy poniesioną szkodą , a odszkodowaniem wypłaconym przez Ubezpieczyciela , ubytki i uszkodzenia: powłoki lakierniczej nadwozia, tapicerki , kół , podwozia , braki wyposażenia oraz straty z tytułu niewłaściwego zabezpieczenia pojazdu lub braku dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody .

§5.
Jeżeli szkoda powstała z winy Najemcy pokrywa on każdorazowo koszt naprawy samochodu do kwoty 2000zł. Jeżeli szkoda nie powstała z winy Najemcy pokrywa on każdorazowo koszt opłaty manipulacyjnej w wysokości 500zł.

© 1996 - 2018. Compute Web Studio. Wszelkie prawa zastrzeżone. |

Wypożyczalnia samochodów Balice

x
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz okreœlić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.